Informace o nás

Zájmové sdružení sportující mládeže, z.s. vzniklo z aktivity několika sportovních nadšenců. Původní myšlenkou bylo vytvořit vycházejícím sportovním hvězdičkám formou turnajů prostor k porovnání svých dovedností, zkušeností a výkonnosti s hvězdičkami ostatních klubů.

Při formování sdružení však byla základní idea postupně rozšířena mimo jiné až na tyto cíle:

  • organizovat krátkodobé i dlouhodobé sportovní akce a soutěže pro všechny věkové kategorie, zejména pro děti a mládež a vytvářet pro jejich zabezpečení materiální podmínky
  • k účelnému naplňování volného času dětí a mládeže mimo školu a rodinu vyhledávat formou náborových akcí sportovní talenty s cílem jejich zapojení do pravidelného sportovního procesu
  • spolupracovat se sportovními spolky, školskými zařízeními, dětskými domovy a dalšími subjekty s cílem zvyšování sportovní výkonnosti dětí a mládeže
  • neformálním vzděláváním rozvíjet dovednosti dětí a mládeže jejich společným setkáváním ve sportovních kempech na regionální i meziregionální úrovni
  • realizovat i jiné než sportovní volnočasové aktivity určené pro děti a mládež
  • vést své členy a ostatní zájemce o sport k dodržování základních sportovních, etických, estetických a mravních pravidel,
  • dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury, zdravého vývoje zejména mládeže a boje proti drogovým závislostem, v místě své působnosti, zejména formou další veřejně prospěšné činnosti a osvětovou činností zdravého životního stylu a způsobu života.